پارس نئوپان در یک نگاه

۱۳۷۴

عملیات احداث کارخانه در استان مازندران شهر تنکابن

۱۳۷۷

خرید خط یک تولید نئوپان از کشور سوئیس

۱۳۷۹

بهره برداری از خط یک تولید نئوپان با ظرفیت ۲۵۰۰۰ مترمکعب درسال

۱۳۸۰

خرید خط دو نئوپان از کشور بلژیک، خرید خط یک پرس ملامینه از کشور بلژیک و راه اندازی آن با ظرفیت ۱۰۰۰ پرس در روز

۱۳۸۲

خرید خط یک تولید ام دی اف از کشور اسکاتلند

۱۳۸۴

بهره برداری از خط دو تولید نئوپان با ظرفیت ۶۵۰۰۰ مترمکعب درسال

۱۳۸۵

بهره برداری از خط یک تولید ام دی اف با ظرفیت ۹۰/۰۰۰ مترمکعب درسال

۱۳۸۷

خرید خط دو پرس ملامینه از کشور آلمان و راه اندازی آن با ظرفیت ۱۵۰۰ پرس در روز

۱۳۸۸

خرید خط سه پرس ملامینه از کشور آلمان و راه اندازی آن با ظرفیت ۲۰۰۰ پرس در روز

۱۳۹۰

خرید خط یک آغشته سازی کاغذ دکوراتیو از کشور آلمان با ظرفیت 30 متربردقیقه و خرید خط چهار پرس ملامینه از کشور آلمان و راه اندازی آن با ظرفیت ۲۰۰۰ پرس در روز

۱۳۹۲

خرید خط پنجم پرس ملامینه از کشور چین و راه اندازی آن با ظرفیت ۲۰۰۰ پرس در روز ، خرید خط دو آغشته سازی کاغذ دکوراتیو از کشور آلمان و راه اندازی آن با ظرفیت ۳۰ متربردقیقه

۱۳۹۳

خرید خط دو تولید ام دی اف از کشور اسکاتلند

۱۳۹۵

استارت سرد و گرم و بهره برداری کامل از خط دو تولید ام دی اف با ظرفیت ۹۰/۰۰۰ مترمکعب درسال