جنگل های مرموز لهستان با درختان کج

وقتی این درخت ها نهال کوچکی بودند با کمک ابزارهای خاصی آنها را به این شکل درآورده اند اما اینکه با چه روش و با چه انگیزه ای چنین کاری را کرده اند معلوم نیست.