گروه خبری : عمومی | تاریخ : 95/10/11

توسعه همکاری در زراعت چوب و جنگل

در کشور ما دانش کار ایجاد پارک وجود دارد اما نحوه سرمایه ‌گذاری و مدیریت دو کشور متفاوت است و پارک‌های با درآمد درون‌زا اداره می کنیم.