بررسى نقش آموزش در افزایش بهره وری بخش صنعت

دکتر سید اکبرنیلی پور طباطبایی ، سعید یمینی نژاد     مقدمه: در سازمان های تولیدی و صنعتی، انسان مهم ترین عامل تولید بوده و بر اساس نوع تکنولوژی، نوع تولید فرهنگ سازمانی و مجموعه عوامل سازمانی، روابط تولیدی را شکل داده که در قالب روابط صنعتی تبلور می یابد. برای ایجاد تعادل در روابط […]