نگاهی به زندگی محمد هادی پنجه شاهی بنیانگذار گروه صنعتی پارس

ایجاد شغل بزرگترین خدمت به جامعه است محمد هادی پنجه شاهی «برای رسیدن به قله های موفقیت باید شبانه روز تلاش کرد؛ کار هشت ساعته یعنی تنها استفاده از یک سوم سرمایه ی موجود.» این جمله کارآفرینی است که معتقد است «هیچ خدمتی بزرگتر از ایجاد شغل و زمینه ی تولید نیست»؛ محمد هادی پنجه شاهی بیش […]