مسائل ومشکلات فراروی شرکت های تولیدی داخلی

در اساطیر یونان افسانه ای به نام ایکاروس وجود دارد که مطابق با آن زمانی که سلطان مینوس،دادالوس صنعتگر و پسرش ایکاروس را زندانی می کند. دادالوس صنعتگر جهت فرار از زندان بالهایی با موم و پر برای خود و پسرش میسازد و آنها توسط این بالها از زندان گریختند اما ایکاروس به قدری مجذوب […]